ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιχείρηση σας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Καταλαβαίνουμε τους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρηση σας.

Η εμπειρία μας στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το υπόβαθρο του συνιδρυτή μας στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και νέες τεχνολογίες, μας καθιστά ικανούς να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες μιας μοντέρνας επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους.

Ασφάλιση Διοικητικών Συμβούλων & Αξιωματούχων

Οι διοικητικοί σύμβουλοι έχουν ευθύνη προς τους υπαλλήλους, μετόχους, πελάτες, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και υπόκεινται σε εταιρικό και διοικητικό έλεγχο.

Σε μερικές περιπτώσεις, όταν ένας διοικητικός σύμβουλος παραβιάζει το νόμο μπορεί να είναι προσωπικά υπόλογος. Επίσης, μπορεί να κατονομαστεί προσωπικά σε αγωγή εναντίον της εταιρείας.

Επαγγελματική Ευθύνη

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει επαγγελματικά λάθη και παραλείψεις στην διάρκεια της εργασίας του ασφαλισμένου. Συμπεριλαμβάνει λανθασμένες συμβουλές, επαγγελματικά λάθη, δυσφήμηση & λίβελο ή εργασία κατώτερης ποιότητας.

Η ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει τα νομικά έξοδα, αποζημιώσεις και άλλα κόστη σε σχέση με μια απαίτηση.

Ευθύνη Εργοδότη & Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη είναι υποχρεωτική βάση της Κυπριακής Νομοθεσίας.

Καλύπτει ευθύνη σε σχέση με σωματική βλάβη που συμβαίνει στον εργοδοτούμενο σας σε σχέση με την εργασία του.


The patient, detail-oriented guidance offered by HJS Insurance is commendable. Professionalism with a genuine concern for customers”.

Al Davidian


Η ομάδα μας μπορεί να αναλύσει τις ασφαλιστικές ανάγκες της επιχείρησης σας